Uvjeti korištenja - Ugovorni uvjeti

Čl.1. UGOVORNE STRANE

FCR Media Online d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Črnomerec 3, OIB 62996554106, IBAN HR7923600001101211721 ZABA, e-mail office@fcrmedia.hr, koje predstavlja Mihai Cristea, u svojstvu glavnog direktora, dalje u tekstu PRUŽATELJ USLUGE i Pravna osoba ili Pojedinac koji je prihvatio i platio (djelomično ili u potpunosti) Narudžbenicu i/ili Predračun, dalje u tekstu KORISNIK, prihvaćaju potpisivanje ovog ugovora o pružanju usluga prema sljedećim uvjetima:
Čl.2. PREDMET UGOVORA

Pružatelj usluge će osigurati i osigurati Korisniku sljedeće usluge:
2.1. Savjetovanje i podršku pri stjecanju internetske domene;
2.2. Izrada prezentacijske web stranice do najviše 3 stranice i pokretanje Interneta;
2.3. Profesionalne web hosting usluge, samo na hosting platformi prihvaćenoj od strane pružatelja usluga;

2.4. Usluge održavanja web hostinga;

2.5. Po želji, usluge održavanja, poboljšanja i promjena na web stranici Korisnika :

Čl.3. TRAJANJE UGOVORA
3.1. Za usluge navedene u čl.2 minimalni period ugovora je 6 mjeseci.

Čl.4. UGOVORNE CIJENE

4.1. Cijena izrade web stranice u od 1-3 stranica je 60 kuna + PDV. Cijena se plaća jednom za izradu web stranica.
Mjesečna pretplatna cijena usluge hostinga i održavanja i drugih srodnih usluga je 35 kuna + PDV;
4.2. Plaćanje web stranice i mjesečna pretplata obavlja se unaprijed za najmanje 6 ili 12 mjeseci. Web stranica će biti izgrađena i pokrenuta u online okruženju tek nakon punog plaćanja cijene i biti će aktivna samo za razdoblje pokriveno plaćanjem;

4.3. Dodavanje vlastite e-mail domenu: besplatno;
4.4. Za implementaciju web sadržaja nema dodatnih troškova;;

4.5. Usluga pružatelja se plaća unaprijed;
4.6. Cijena mora biti plaćena u kunama na neki od računa pružatelja usluge - FCR MEDIJI ON LINE - otvorenih u bankama navedenim u Potvrdi narudžbe ili predračunu;

4.7. Za dodatne usluge nakon objave web stranice na internet, cijena po satu je 75 kuna + PDV;

Čl.5. OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

5.1. OBAVEZE KORISNIKA USLUGE:

Osigurati Pružatelju usluga dokumente, tekstove, fotografije i ostale informacije potrebne kako bi se ispunio predmet ugovora ili kako bi se isti izmijenio / dopunio, kao i ispunjavati obveze održavanja utvrđene od strane Pružatelja usluga;

Platiti Pružatelju usluga za pružene usluge u skladu s čl. 4. ovog ugovora;
Osigurati Pružatelju usluga multimedijalne materijale na koje Korisnik ima autorska prava i / ili pravo korištenja;
Korisnik je jedini odgovoran za cjelokupan sadržaj web stranice;
Obrada osobnih podataka od strane davatelja uvijek će obavljati u skladu s GDPR i propisima o zaštiti osobnih podataka, koji su specifični za svaku zemlju u kojoj je davatelj djeluje.
Korisnik prihvaća da platforma na kojoj se web stranica izrađuje, kao i hosting platforma i prostor, plaćanjem ugovora ne postaju njegovo vlasništvo te razumije i prihvaća da mu pripadaju samo naziv domene i sadržaj web stranice. Platforma, grafički i funkcionalni oblik web stranice izrađene i pokrenute od strane Pružatelja usluge ne mogu se prenijeti na drugu hosting lokaciju, osim u slučaju raskida ovog ugovora te se stoga web stranica izdana od strane Pružatelja usluga uklanja iz online okruženja (interneta).

Potvrditi u pisanom obliku potpisivanjem zapisnika o ocjeni primljene usluge da je web stranica izrađena u skladu s uvjetima / zahtjevima te da se web stranica može objaviti online (na internetu)


5.2. OBAVEZE PRUŽATELJA USLUGE:

Pružati usluge jedino u skladu s važećim zakonskim propisima, stručnim i tehničkim standardima. Pružatelj usluge zadržava pravo ne postaviti sadržaj na web stranicu naručenu od strane Korisnika ako je sadržaj vezan uz pornografiju, klevetničke i ostale materijale koji mogu utjecati na ljudsko dostojanstvo ili nauditi interesima trećih strana, rasističke ili diskriminirajuće teme na vjerskoj osnovi;
Po želji, daje ime ili za Korisnika naziv web domene zatražen od strane Korisnika, ili drugu domenu, ukoliko prva nije dostupna, jedino uz pisani pristanak od strane Korisnika;
Izraditi web stranicu, samo na hrvatskom jeziku, u skladu s pisanim zahtjevima, u obliku i sa sadržajem kako je dogovoreno između Pružatelja usluge i Korisnika, unutar 15 min nakon namirenja ugovorene strane Korisnika;
Pružiti hosting usluge za web stranicu samo na podržanom softveru ugovorene tvrtke;
Pružatelj usluga će pokrenuti stranicu u online okruženju (internet) jedino nakon što je cijena u potpunosti plaćena i samo uz pisano odobrenje Korisnika, uključeno u zapisnik o ocjeni primljene usluge;
Savjetovati se s Korisnikom u projektu, vezano uz sve korake poduzete samo nakon prethodnog odobrenja potonjeg;
Besplatno umetnuti e-mail adresu Korisnika, osim onih vezanih uz domenu (Gmail, Yahoo, itd.);
Stranicu je potrebno izraditi najkasnije 15 min nakon što Korisnik u potpunosti udovolji odredbama članka 5.1
Izraditi upravljačko sučelje web stranice i osigurati Korisniku upravljačka prava, ograničeno izmjenama vezano uz sadržaj (tekst i slike). Korisnik neće imati pristup upravljačkom panelu vezanom uz izmjene strukture i oblika stranice, nego samo u dijelovima gdje se može urediti tekst ili fotografski elementi;
Osigurati hosting stranice tijekom cjelokupnog trajanja ugovora, dok je god mjesečna naknada u potpunosti i na vrijeme plaćena od strane Korisnika;
Osigurati tehničku pomoć uz naknadu, održavanje stranice i intervencije na stranici tijekom cijelog ugovora, kada god to Korisnik zatraži;
Osigurati besplatnu podršku i savjetovanje vezano uz funkcionalnost stranice 15 dana nakon njezine objave u online okruženju (internet);
Zadržavati profesionalnu povjerljivost, osim u slučajevima kada je to zatraženo zakonom. Radnje uključene u profesionalnu povjerljivost uključuju ne samo one određene od strane Korisnika, nego i one do čijeg saznanja je došlo tijekom provedbe posla. Profesionalnu tajnu treba održavati Pružatelj usluga, uključujući njegove zaposlenike i suradnike koji su imali pristup informacijama vezano uz Korisnika, tijekom cijelog razdoblja trajanja ugovora;
Potpisati s Korisnikom zapisnik o ocjeni primljene usluge koji prikazuje izvedbu usluga za koje se Pružatelj usluge obvezao;
Razina kontinuiteta hosting usluga je 99,9%. U slučaju kvara hardvera uzrokovanog prirodnim nepogodama, uključujući požar, dim, vodu, potrese, udar groma ili drugu višu silu, taj postotak podložan je promjenama;
Pružati osnovne usluge optimizacije web stranice (SEO) tijekom izrade web stranice.

5.3 ZAJEDNIČKE OBVEZE

Strane su suglasne da će surađivati u dobroj vjeri, u svrhu provedbe ovog ugovora, pružanjem uzajamne i operativne podrške, uključujući redovne zajedničke rasprave i analize kada je god to potrebno, između svojih predstavnika.

Nakon svake zaprimljene usluge obavljene od strane Pružatelja usluge, strane će potpisati zapisnik o primljenoj usluzi, koji će detaljno navoditi naziv pružene usluge te je li ona provedena u skladu sa specifikacijama Korisnika

Čl.6. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

6.1. Sva prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva vezano uz sadržaj web stranice, pripadaju Korisniku, a svi novonastali poslovi smatraju se naručenim poslovima;

6.2. Pružatelj usluge neće koristiti za izradu drugih web stranica nikakav tekst, logo, slike i video osigurane od strane Korisnika u svrhu izrade njegove web stranice;


Čl.7. POVJERLJIVOST

7.1. S obzirom na ovaj ugovor, strane će održavati povjerljivost svih informacija i svih dokumenata vezanih uz izvršenje ugovora („Povjerljive informacije“), bez obzira na njihov karakter i bez obzira na medij kojim su informacije prenesene.
7.2. Strane će Povjerljive informacije držati strogo povjerljivima te će koristiti, umnožavati ili prenositi Povjerljive informacije samo u svrhu postizanja predmeta ugovora te u skladu s odredbama ovog ugovora.
7.3. Povjerljive informacije označavaju sve informacije, bez obzira na medij kojim su one prenesene te koji se odnosi na tehničke, komercijalne, marketinške informacije ili vještine i znanja strana, a koje su prenesene u svrhu postizanja predmeta ovog ugovora.
7.4. Ograničenja upotrebe, umnožavanja ili otkrivanja Povjerljivih informacija iz ovog ugovora neće se odnositi na sljedeće informacije:
- povjerljive informacije koje nakon otkrivanja postaju općepoznate, s obzirom da su dostupne javnosti;
- koje moraju biti objavljene u skladu sa zakonom, sudskim nalogom ili od strane nadležnog tijela, sa zakonskom osnovom za uzimanje u posjed informacija;
7.5. Uz pisanu suglasnost Korisnika vezano uz pokretanje stranice u online okruženju (internet), informacije na stranici postaju javne te više ne spadaju pod odredbe ovog članka te ostaju povjerljivi samo drugi aspekti i ugovorni uvjeti.


Čl.8. RAZNO

8.1. Ovaj ugovor obvezujuć je za obje strane te ga nije moguće mijenjati osim pisanim putem u obliku dopune potpisane od obje strane;
Ovaj Ugovor čini cjelokupan sporazum između stranaka u pogledu predmeta ugovora, a bilo kakve rasprave, jamstva, obveze, dogovori ili sporazumi apsorbirani su u ovom ugovoru te su zamijenjeni ovim Ugovorom;
Ukoliko se uvjet i / ili odredba iz ovog ugovora ili bilo koji njegov dio proglase nevažećim ili neprovedivim od strane nadležnog suda, samo odgovarajuće odredbe i / ili dijelovi ugovora smatrat će se nevažećim ili neprovedivim te ne smiju utjecati na valjanost ili provedivost ostalih odredbi ovog ugovora.
8.2. Višu silu određuje nadležno tijelo. Viša sila izuzima ugovorne strane od ispunjavanja obveza iz ovog ugovora, tijekom razdoblja u kojem djeluje. Bilo koji nepredvidiv i neizbježan događaj koji sprječava, u dijelu ili cjelini, ispunjenje obveza iz ugovora smatrat će se slučajem više sile. Za vrijeme trajanja više sile ispunjenje ugovora bit će obustavljeno, ne dovodeći u pitanje prava strana koja su dospjela prije njene pojave. Ugovorna strana koja se poziva na višu silu dužna je obavijestiti ostale strane u roku od 5 dana te u cijelosti opisati njezin uzrok, u roku od 10 dana treba učiniti dostupnima dokumente koji dokazuju taj događaj i poduzeti sve dostupne mjere kako bi se ograničile posljedice. Ukoliko se očekuje da će trajanje više sile prijeći jedan mjesec, svaka od strana ima pravo obavijestiti drugu stranu o potpunom raskidu ovog ugovora, dok niti jedna od strana ne može tražiti naknadu štete od druge strane.
8.3. Mjerodavno pravo. Ovaj Ugovor, njegov sadržaj i bilo kakav spor koji proizađe iz njega tumačit će se u skladu s hrvatskim pravom.
8.4. Rješavanje sporova. U slučaju spora koji proizlazi iz ili u vezi s ovim Ugovorom, strane će pokušati u dobroj vjeri postići sporazuman dogovor. Ukoliko sporazuman dogovor nije postignut unutar 15 kalendarskih dana od prve obavijesti o sporu, spor će se rješavati pri nadležnim sudovima.

8.5. Sva komunikacija i obavijesti između strana vezano uz ovaj ugovor provodit će se putem dostupnih adresa navedenih u ovom ugovoru.


Čl.9. OBAVIJESTI MEĐU UGOVORNIM STRANAMA

9.1. Kako je prihvaćeno od ugovornih strana, bilo kakva obavijest koju jedna od strana uputi drugoj bit će važeća samo ukoliko je poslana sjedištu navedenom u uvodnom dijelu ovog ugovora.
9.2. Ukoliko se obavijesti šalju poštom, bit će poslane putem preporučenog pisma s povratnicom te ga je potrebno smatrati zaprimljenim od strane primatelja na datum naveden na povratnici.
9.3. Ukoliko se obavijest šalje putem faksa, smatra se zaprimljenom na prvi radni dan nakon slanja.
9.4. Usmene obavijesti niti jedna od strana ne uzima u obzir ako nisu potvrđene na jedan od načina navedenih u prethodnim stavcima.
9.5. Obavijesti poslane putem e-maila smatraju se zaprimljenima ukoliko je primatelj aktivirao opciju automatskog odgovora i pošiljatelj obavijesti zaprimi potvrdu.


Čl.10. JAMSTVA

10.1. Pružatelj usluge obvezuje se tijekom cjelokupnog trajanja ugovora održavati, ažurirati i razvijati sustave za hosting (mrežno udomljavanje);
10.2. Web stranica izrađena i postavljena za Korisnika bit će udomljena isključivo na poslužiteljima društva specijaliziranog za hosting usluge koje ima potpisan ugovor s pružateljem usluge;
10.3. Pružatelj usluge obvezuje se da će provoditi stalne procjene sigurnosnih rizika, kao i optimizacije radi osiguranja sustava za hosting;

10.4. Pružatelj usluge obvezan je čuvati osobne podatke, uključujući korisničko ime i lozinku potrebne za pristup web stranici, pod strogim nadzorom te se obvezuje da neće na bilo koji način iskorištavati takve podatke ili ih objavljivati.

Čl.11. USLUGE NADZORA I ODRŽAVANJA SUSTAVA ZA HOSTING

Pružatelj usluge će putem izravnih kontakata provoditi trajne usluge održavanja za sustave za hosting, posebice vezano uz:
- Ažuriranje strukture sadržaja u skladu sa specifičnim potrebama zbog projekta, kao i tehnička podrška u rješavanju bilo kakvih problema vezano uz web stranicu koji se mogu pojaviti nakon njenog prihvaćanja;
- Održavanje mreže i opreme (uključujući rezervne dijelove) za web hosting rješenje;
- Instalacija, održavanje i podrška operativnog sustava poslužitelja, vrsta softvera web poslužitelja i sva podrška uslužnog softvera (uključujući nadogradnje, servisne pakete i sigurnosne zakrpe);
- Administracija i provedba baza podataka;
- Električna energija (uključujući besprekidno napajanje - UPS), ostali uslužni programi i klimatizacija server soba;
- Sigurnosne kopije i spašavanje podataka
- Nadzor poslužitelja (uključujući diskovni prostor, memoriju u korištenje procesora – CPU) korištenjem hardverskih i softverskih alata;
- Planiranje kapaciteta poslužitelja, uključujući nadogradnje softvera i hardvera kako bi se ispunili zahtjevi vezani uz kapacitet;
- Složene operacije podatkovnih centara, mrežne operacije i internet veze;
- Upravljanje vatrozidom i sigurnosnim poslužiteljem;

- Podrška u održavanju i primjeni, uključujući osiguranje i zaštitu web hostinga protiv neovlaštenih radnji trećih strana, osiguranje pristupa i upotrebe, ažuriranje sigurnosnih sustava i zaštita.


Čl.12. IZMJENE, RASKID UGOVORA

Ovaj ugovor s pravom se raskida, bez potrebe za uključivanjem suda (ili arbitražnog suda), u sljedećim slučajevima:
- kada su obje strane suglasne s raskidom ugovora;
- u slučaju isteka ugovora;
- u slučaju prestanka, likvidacije, stečaja, povlačenja ovlaštenja jednog od izvođača radova;
- u slučaju jednostranog otkazivanja jednog od sljedećih uvjeta: kao posljedica očitovanja volje jedne od stranaka, uz prethodnu obavijest drugom ugovornom partneru, unutar najmanje pet radnih dana, pod uvjetom da mogućnost raskida nije izvedena iz kažnjivog nepoštivanja ugovornih obveza kako bi se uklonila odgovornost.
- radi nemogućnosti provedbe, u skladu s čl.8.2;
- kada se iznosi primljeni od strane Pružatelja usluge za izradu web stranice ili druge usluge vezane uz oblik i sadržaj web stranice, Google AdWords kampanje, itd. ne mogu vratiti. Iznos plaćen od strane Korisnika vezano uz web hosting i usluge održavanja hosting-a ponovno se izračunava, a razlika će biti vraćena Korisniku, za preostalo razdoblje do 12 mjeseci.
- ako jedna od strana prekrši bilo koju od svojih obveza, nakon što je upozorena putem pisane obavijesti od druge strane da će novo kršenje rezultirati raskidom ovog ugovora.
- raskid ovog ugovora neće utjecati na već dospjele obveze među ugovornim stranama.

- odredbe ovog ugovora ne uklanjaju odgovornost strane koja je uzrokovala raskid zbog nedopuštenih radnji;

ČL.13. ZAVRŠNE ODREDBE

13.1. Pružatelj usluge izrađuje web stranicu, osigurava profesionalnu uslugu hostinga i pruža pristup Korisniku na upravljačkoj platformi stranice. Nakon isporuke web stranice, potpisivanjem zapisnika o ocjeni primljene usluge, unutar 15 min do 24 sata, ona će biti pokrenuta u online okruženju (internet);
13.2. Nakon pokretanja stranice u online okruženju (internet), Korisnik sam upravlja svojom web stranicom, a Pružatelj usluge ima ugovornu obvezu osigurati trajne profesionalne usluge web hostinga;
13.3. Pružatelj usluge može, za naknadu, osigurati sljedeće usluge po stopi od 75 Kn + PDV / sat rada:
- održavanje web stranice;
- povremeni pregled stranice i njezine funkcionalnosti;
- promjene i / ili poboljšanja sadržaja;
- promjene u platformi, strukturi, obliku i dizajnu;
- izrada i ubacivanje loga;
- ažuriranje web sadržaja (dodavanje teksta i / ili ubacivanje slika);
- ažuriranje sadržaja (promjene cijena, ubacivanje proizvoda, dodavanje slika proizvoda);
- provedba novih značajki;
- dodavanje i optimizacija stranica;
- dodavanje i upravljanje e-mail računima za domenu;
- provjera funkcionalnosti poveznica;
- provedba Google Analytics;
- promjena / poboljšanje dizajna stranice;
13.4. Izmjene ovog ugovora mogu se provoditi isključivo Dodatkom sporazumu između ugovornih strana.
13.5. Ugovor, zajedno s Prilozima koji su dio njegovog sadržaja, predstavlja volju strana i poništava bilo kakav usmeni dogovor među stranama, prije ili nakon njegovog zaključenja.

13.6. U slučaju da bilo koja od strana prekrši svoje obveze, nepoduzimanje radnji od strane kojoj je šteta nanesena, ne dovodeći u pitanje pravo na zahtjev za poduzimanjem radnji ili traženjem ekvivalentnog novčanog iznosa vezano uz predmetnu obvezu, ne znači da su odustali od tog prava.